Specialundervisning

Specialundervisning

De fleste unge som benytter Storskovens interne skole er specialundervisningselever, som i høj grad har brug for én-til-én støtte. Undervisningen indrettes derfor i videst muligt omfang som individuelle læringsmiljøer – afhængig af elevernes problemstilling.

Der er i den daglige undervisningen tilknyttet en skoleleder (lærer) en skolelærer og en undervisningsassistent (uddannet pædagogisk personale). Det store antal undervisere samt skemalægning gør Storskovens interne skole i stand til næsten at imødekomme én-til-én undervisning.

Hverdagen på skolen er struktureret og forudsigelig, og for underviserne er det en vigtig opgave at skabe tætte og trygge relationer til eleverne, som basis for motivation til undervisning.

Undervisningen foretages på fælleshold, små hold eller individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes elevplan. Undervisningen veksler mellem emneorienterede tværfaglige forløb, projektarbejder etc. IT indgår som en naturlig del af undervisningen og eleverne har adgang til computere.

For at give eleverne positive erfaringer med at lære at gå i skole, undervises også i praktiske/håndværksmæssige fag. Dette sker i overensstemmelse med de pædagogiske overvejelser på baggrund af PAS-test

Personalet på Storskovens interne skole deltager i netværksmøder med andre interne skoler i området, hvor der udveksles erfaringer, materialer og gode idéer.